سرباز افغانستان، هالتر سرباز امریکایی شد

سرباز امریکایی در کمپ نظامی، سرباز افغانی را هالتر خود کرده و او را بلا و پایین برد.

سرباز امریکایی از گردان یکم، هنگ سی و ششم پیاده نظام است که به حالت طنز گونه سرباز افغانی را در دهکده ای در میوند استان قندهار بعنوان هالتر خود کرده و او را بالا و پایین می برد.

سرباز افغانستان

مطالب مشابه را ببینید!