سن ازدواج در کشورهای آسیایی چند سال است؟

بررسی سن ازدواج جوانان ایرانی در چند دهه اخیر، روندی صعودی را نشان می‌دهد در حالی كه سن ازدواج در سال ۱۳۵۴ حدود ۲۵ سالگی بود، پس از چند دهه افزایش (بجز سال ۱۳۶۵)‌ در سال‌های اخیر برای پسران به ۲۸ و دختران به ۲۴ رسیده است.

به گزارش خبر آنلاین، آمارهای متفاوتی در این باره ارائه می‌شود و طبق اعلام مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای پسران ۲۹ و دختران ۲۸ است. این اعداد و ارقام هر چه كه باشد، از بالا بودن سن تاهل خبر می‌دهد . اما آیا این روند تنها مختص به ایران است؟ طی سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ میانگین سن ازدواج همه كشورهای منتخب آسیا و اقیانوسیه افزایش یافته است.

هند كمترین و ژاپن دارای بیشترین سن ازدواج در آسیا

روند افزایش ازدواج در كشور های آسیایی در برخی از كشورها همواره صعودی بوده و در برخی از كشورها با افت و خیزهایی همراه بوده است. در سال ۱۹۷۰ كمترین میانگین سن ازدواج مردان مربوط به كشور هند بوده و بیشترین این رقم به كشور ژاپن اختصاص داشته است. ( در هند۲۲.۷ و در ژاپن ۲۷.۵ سال) از سال ۱۹۷۰ به بعد و در تمامی سال ها كشور ژاپن همواره دارای بالاترین میانگین سن ازدواج مردان بوده است. شایان ذكر است، كشورهای مورد بررسی به گونه ای انتخاب شده اند كه از نظر عوامل اقتصادی، شاخص های توسعه و عوامل فرهنگی تاثیر تعیین كننده ای در چگونگی تغییرات شاخص های ازدواج داشته باشند.

كشور ایران در سال ۱۹۷۰ با رقم ۲۵ سال جزء كشورهای در حد متوسط این شاخص به شمار می رفته است. اما با ۱.۲ درصد كاهش تا سال ۱۹۸۰ خود را در زمره كشورهای با میانگین سن ازدواج پایین در مردان قرار داده و از این سال به بعد نیز همواره روندی افزایشی اما ثابت و تدریجی را طی نموده و تا سال ۲۰۱۰همچنان جایگاه خود را در ردیف كشورهای با میانگین سن ازدواج پایین در مردان حفظ نموده است.

در جدول زیر روند تغییرات میانگین سن ازدواج مردان در كشور های منتخب آسیا و اقیانوسه طی سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ را بخوانید؛

سن ازدواج

از سوی دیگر، روند تغییرات میانگین سن ازدواج زنان و مردان در هر كشور تقریباً مشابه بوده است به گونه ای كه در اكثر دوره های ۱۰ ساله ی زمانی، با افزایش یا كاهش سن ازدواج مردان یك كشور سن ازدواج زنان آن كشور نیز افزایش یا كاهش یافته است و تنها در موارد معدودی این الگو بین زنان و مردان یكسان نبوده است.

در جدول زیر روند تغییرات میانگین سن ازدواج مردان در كشور های منتخب آسیا و اقیانوسه طی سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ را بخوانید؛

همانطور كه مشاهده می شود نرخ ازدواج در طی این سال ها در بین كشورهای مذكور روند مشابهی نداشته است. دلیل این امر را می توان در مطالعه هرم های سنی این كشورها بخصوص در مطالعه مقاطع سنی در معرض ازدواج زنان و مردان جستجو كرد. همانطور كه ملاحظه می شود كشور ایران با روندی صعودی درسال ۲۰۱۰ بیشترین رقم نرخ ازواج را در بین این كشورها به خود اختصاص داده است این درحالیست كه كشورهای ژاپن، نیوزلند و استرالیا روندی نزولی در این نرخ را از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ طی كرده اند.

در جدول زیر نرخ ازدواج در كشور های آسیایی را از سال ۱۹۷- تا ۲۰۱۰ را بخوانید؛

مطالب مشابه را ببینید!