مجله تاپ‌ناز‌

خطای دید جالب و باور نکردنی

در ابتدا به نظر می رسد که خطوط بسته اشکالی کج و معوج هستند در حالیکه این خطای دید شماست و اشکال، دایره کامل می باشند!

cc0050c580

مطالب مشابه را ببینید!