امیر جعفری در کنار ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی

3 تصویر از امیر جعفری در کنار پیشکسوتان عرصه سینمای ایران را مشاهده می کنید.

امیر جعفری و ناصر ملک مطیعی

ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی

بهروز وثوقی - ناصر ملک مطیعی - امیر جعفری

منبع : تماشاچی

نوشته های مشابه