مورچه خوار | تحقیق و اطلاعاتی در مورد زندگی مورچه خوار پستاندار حشره خوار

مورچه خوار

اطلاعات در مورد مورچه خوار | تحقیق در مورد مورچه خوار

مورچه خوار جانور پستاندار از بالاراسته شگفت بندان Xenarthra، ازراسته کرک دارسانان Pilosa، از زیر راسته کرم زبانان Vermilingua است.

مورچه خوار در علف زارهای باتلاقی، ساحل رودخانه ها و جنگل های مریوط آمریکای جنوبی و مرکزی زندگی می کند.

نام شگفت بندان برای آنها به این دلیل برای بالاراسته این جانوران انتخاب شده است که بندهای مفاصل بدن ایشان با دیگر گروه ها متفاوت است.

مورچه های و موریانه ها در صورت احساس خطر، تقلا می کنند و گاز می گیرند، با وجود این آنها آنقدر ریز و کوچک هستند که پستانداران مورچه خواری مانند پانگولین و آرمادیلو ترسی از آنها ندارند.

مورچه خوار در یک لحظه با زبان دراز و چسبناکش ده ها مورچه یا موریانه را می مکد و می خورد.

مورچه خوار

فرمانرو مورچه خوار

جانوران

شاخه مورچه خوار

طنابداران

رده مورچه خوار

پستانداران

بالاراسته مورچه خوار

شگفت‌بندان

راسته مورچه خوار

کرک‌دارسانان

زیرراسته مورچه خوار

کرم‌زبانان

Vermilingua

ایلیگر، ۱۸۱۱

خانواده های مورچه خوار

مورچه‌خواران ابریشمی (Cyclopedidae)

مورخواران (Myrmecophagidae)

مطالب مشابه را ببینید!