عکس از اتفاقی فجیع در خوابگاه پسران!

در خوابگاه‌هاي پسران کارهایی انجام مي‌شود که حتي به عقل جن هم نمیرسد!

اين هم يك نمونه از اقدامات اين دانشجويان خوشفكر كه براي عبرت گرفتن ساير موش‌هاي موزي در يكي از اين خوابگا‌ها انجام شده است:

خوابگاه دانشجویان
خوابگاه دانشجویان
مطالب مشابه را ببینید!