مجله تاپ‌ناز‌

با خواندن این جمله ها رو به موفقیت گام بردارید

سه چیزی که در زندگی بیشترین اشتیاق را را برایشان داریم:

خوشبختی، آزادی و آرامش خیال،

همیشه با دادنشان به شخصی دیگر بدست می آیند. آنهایی که به دیگران لطف میکنند، قطعاً خود مورد لطف قرار میگیرند. کسانی که به مردم کمک میکنند، خود مورد یاری قرار میگیرند. شما دو دست دارید، اولی برای کمک به خود و دومی برای کمک به دیگران.

.
.

116

 

210

 

310

 

41

 

53موفقیت

 

61

 

71

 

81

 

91
105

 

117

 

125

 

135

 

145

 

154

 

164

 

174

 

184

 

 

193

 

 

203

 

 

213

 

 

223

 

 

234

 

242

 

 

253

 

 

263

 

 

272

 

 

282

 

 

292

 

 

302

 

 

312

 

 

324

 

 

332

 

 

342

 

 

353

 

 

362

 

 

371

 

 

381

 

 

391

 

 

401

 

 

411

 

 

422

 

 

 

 

مطالب مشابه را ببینید!