مجله تاپ ناز / مطالب جالب / تعبیر خواب (صفحه 10)

تعبیر خواب

تعبیر خواب, معنی خوابی که دیده ام, چه خوابی دیدم؟, معنی خواب, خواب و رویا

تعبیر خواب بط (مرغابي)

محمدبن سيرين گويد: بط در خواب ديدن مال و نعمت است كه بدو رسد، به قدر آن كه ديده بود، خاصه كه درخانه و ملك خود ديده بود. اگر بيند كه بطان بسيار در سرايا در كوچه او جمع شدند و بانگ همي داشتند، دليل كه در آن موضع مصيبت …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بستر

محمدبن سيرين گويد: بستر در خواب زن است و نيك و بد آن تعلق به زن دارد. اگر بيند كه بستري خريد يا بستر را بدل يا از آن بستر به بستر ديگر شد، دليل كه زن ديگر خواهد و زن نخستين را طلاق دهد. اگر بيند كه بستر از …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بستان افروز

محمدبن سيرين گويد: بستان افروز در خواب ديدن، شادي است، لكن بدين بد است. اگر بيند كه بستان افروز فرا گرفت يا كسي بدو داد، دليل بر خرمي و شادي است. اگر بيند بستان افروز به كسي داد، دليل كه او را خرم كند. ابراهيم كرماني گويد: بستان افروز چون …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بست

محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه بست مي خورد يا بست دارد، به قدر آن غم و اندوه خورد. اگر بديد كه بست به كسي داد يا فروخت، دليل كه از وي به آن كس غم و اندوه رسد.   جابرمغربي گويد: اگر بيند كه بست داشت و …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بساط

بدان كه بساط در خواب شادروان بود. اگر بيند كه بساطي بگسترد وبر وي نشست، دليل بود كه روزي بر وي فراخ شود و عمرش دراز بود. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه بساط پاكيزه و نو داشت و بزرگ فراخ، دليل كه نعمت و مال او بسيار شود، خاصه كه …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بزازي

بزازي در خواب ما گوياي مکر و حيله و نيزنگ است و بزاز مردي است مکار و نيرنگ باز و چنانچه خويشتن را در خواب درون يک بزازي ببينيم گوياي اينست که سخت فريفته زينت دنيا مي شويم و در موضعي قرار مي گيريم که انتخاب و اتخاذ تصميم درباره …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بزاز

به تازي: جامه فروش بود و ديدنش مردي خطرناك است. زيرا كه بهاي جامه درم و دينار است كه دهند و ستانند و تاويل درم و دينار مكر و انديشه است و در آن هيچ خيز نباشد، ليكن اگر بهاي جامه جز درم و دينار چيز ديگري ستاند، نيك و …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بُز

محمدبن سيرين گويد: بز در خواب مردي بود بزرگ و ماده بز زني بود. اگر ديد بزي مجهول را بكشت، دليل كه بر مردي بزرگ ظفر يابد. اگر بيند پوست بز را بكند، دليل كه مال بسيار بستاند و هزينه كند. اگر بيند از گوشت او بخورد، دليل كه مال …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بز

بز حيوان زيرک و باهوش و چالاکي است و در عين حال مفيد که هم از گوشتش استفاده مي کنيم و هم از شيرش. بز مثل گوسفند و بره در خواب نيکو است ولي تفاوت هايي هست که توضيح داده مي شود. براي کساني که ذاتا کم تحرک و تنبل …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بريان

محمدبن سيرين گويد: بريان در خواب، خداوند سخن است و فراخي طلب روزي و گوشت پخته به تاويل بهتر از گوشت خام است. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند بريان ازگوشت گوسفند خورد، دليل كه به قدر آن مال به رنج و سختي بدست آورد. اگربيند بريان از گوشت گاو …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بروت

در خواب، دليل بر هيبت مرد كند. اگر بيند كسي بروت او را به مقراض بياراست، به تاويل نيكو بود واو را مضرت نرسد. اگر بيند بروت او را وقت پيراستن از تن بپريد، دليل نقصان هيبت مرد است. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند بروت او دراز شده، دليل كه …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب برهنگي

محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب ديد برهنه است و از مردم شرم دارد. دليل كه حج طلب كند. اگر بيننده خواب مردي مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دليلش بد بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر خود را برهنه ديد و در طلب دنيا بود، دليل بر غم …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بره

محمدبن سيرين گويد: بره درخواب، اگر نر يا ماده باشد، فرزند است. اگر بيند بره را فرا گرفت و يا كسي بدو داد، دليل كه او را فرزندي آيد. اگربيند بره را بكشت، دليل كه فرزند او بميرد. اگر بيند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب برنج

محمدبن سيرين گويد: برنج ديدن در خواب، مالي است كه به رنج حاصل شود، به قدر آن كه ديده بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند برنج پخته همي خورد، دليل كه حاجت او روا شود و خير و نيكي بدو رسد. اگر بيند برنج با گوشت پخته همي خورد، بهتر …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب برگستوان

محمدبن سيرين گويد: درخواب استوار و محكم كاري است. اگربيند بر اسبي يا برگستوان نشسته بود، دليل كه كار وي محكم و استوار گردد و بر دشمن ظفر يابد و خصم را قهر كند. جابرمغربي گويد: اگر بيند اسب وي با برگستوان درميدان رزم مي دويد، دليل كه كار برمراد …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب برگ

محمدبن سيرين گويد: درخواب ديدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوي بيننده خواب بود، خاصه به هنگام وي. اگر بيند برگ سبز ار درخت فرا گرفت يا كسي بدو داد، دليل كه بيننده خواب را خلق و خوي خوش است و نيكو. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند از …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب برق

محمدبن سيرين گويد: برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضي از معبران گفته اند: برق، وعده كردن پادشاه است به بدي و مرد طماع را به طمع وي. اگر بيند برق را از هوا يا از ابر برگرفت، دليل كه كاري كند كه در ان خير بود. اگر …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب برف

محمد بن سيرين گويد: برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكي ديده بود. اگر در زمستان برف بيند، يا به جايگاهي كه پيوسته در انجا برف است، دليل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. جابرمغربي گويد: ديدن برف به خواب لشگر هزيمتي …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بردار كردن

محمدبن سيرين گويد: روزي مردي نزد من آمد و گفت: به خواب ديدم كه مردي را هر دو دست بريدند و ديگري را بر دار كردند. گفتم: اگر اين خواب راست مي گوئي، امروز امير شهر را معزول كنند و اميري ديگر به جاي او بنشانند. پس همان روز چنان …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بُرد

محمدبن سيرين گويد: بهترين جامه ها بُرد است. اگر به خواب ديد كه برد از پنبه است و به گونه سبز و سفيداست يا جامه نو از برد پوشيده بود، دليل كه فراخي نعمت يابد و به قدر آن كه جامه نيك است آن را خير و منفعت رسد و …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب برجستن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند از جائي به جائي مي جست، دليل كه حال او بگردد. اگر بيند به جاي دوري جست، دليل كه به سفر رود. اگر بيند در وقت جستن عصا در دست داشت، دليل كه اعتماد وي بر مردي قوي بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب برج

محمدبن سيرين گويد: ديدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و ديدن ثور و سنبله و جدي پسر پادشاه و ديدن جوزا و ميزان و دلو قاضي صاحب تدبير پادشاه است و ديدن سرطان و عقرب و حوت، ديدن صاحب شرط و شرابدار پادشاه است. اگر كسي حمل …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بربط

محمدبن سيرين گويد: بربط به خواب لهو و باطل است و سخن دروغ و محال است. اگر بيند بربط مي زد، دليل كه سخن دروغ و محال گويد و كسي را به دروغ مدح ئو ستايش كند. اگر بيند شخصي پيش او بربط مي زد، دليل كه سخن محال و …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بذر قطونا

محمدبن سيرين گويد: كه ديدن بذر قطونا درخواب، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن وي، دليل بر نقصان مال كند به قدر آن كه خورده بود.   با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.  الف ب پ ت ث ج چ ح  خ …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بخور كردن

محمدبن سيرين گويد: بخور كردن به خواب مال است از مردي بزرگوار، اگر بيند از بوهاي خوش چيزي بخور كرد، دليل كه به قدر آن از مردي مال حاصل شود. جابر مغربي گويد: بخوري كمه خوشبوي بود بيننده را خير و منفعت بيشتر است. اگر بخور خوشبوي نبود، خداوند خواب …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بخور

در زندگي امروز ما کمتر بخور مي کنيم مگر در سالنهاي زيبائي که اختصاص به خانم ها دارد يا در بيمارستاها براي معالجه برخي امراض ريوي يا پوستي. گاه اتفاق مي افتد که کندر و اسفند در آتش مي افکنيم. در مورد اسپند در حرف الف نوشته ام ولي به …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بخشيدن

انسان هميشه از مال و دارايي خودش مي بخشد و بخشش از دارائي ديگران بخشيدن ناميده نمي شود مال نيز چيزي است که انسان به آن متکي و دل بسته است و همچنان که در بيداري به دشواري مي توانيم از مال و دارائي خويش چشم بپوشيم و آن را …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بخشش كردن

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مال خود را به كار خير بخشش مي كرد، دليل است كه فرزند خود را زن خواهد، يا كسي را از خويشان خود به زن دهد و مال خود بر ايشان قسمت كند. اگر بيند مال خويش را به راه فساد بخشش مي كرد، دليل …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بت

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بت مي پرستيد، دليل كه بر خداي تعالي دروغ گويد و بر راه باطل است. اگر بيند بت از چوب است و او را مي پرستيد، دليل كه منافق است در دين. اگر بيند آن بت از سيم است، دليل كه از بهر هواي نفس …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب ببر

محمدبن سيرين گويد: ببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير است و ديدن وي به خواب دشمن قوي و دلير است. ليكن كريم و مهربان است. اگر بيند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر كرد، دليل كه بر دشمن چيره …

بیشتر بخوانید
Xبستن تبليغ
دیگر صفحات سایت را هم ببینید