با این تست هوش ذهن خود را به چالش بکشید!

شکل زیر را با دقت نگاه کنید.

به جای علامت سوال چه عددی باید گذاشت؟

تست هوش اعداد

با توجه در شکل متوجه می شوید که اگر به اعداد هر ردیف به صورت یک عدد سه رقمی نگاه کنیم عدد وسط برابر مجموع دو عدد بالایی است و این قانون برای دو عدد پایینی هم صدق می کند یعنی عدد وسط برابر دو عدد پایینی هم هست!

مطالب مشابه را ببینید!