نقاشی های زیبا با لکه فنجان قهوه

این نقاشی های زیبا را دخت مالزیایی هنگ یی با استفاده از فنجان قهوه خلق کرده است.

با استفاده از صدها حلقه کف فنجان نقاشی هایی مانند برگ گیاهان و چهره انسان را ترسیم کرده است.

نقاشی های زیبا با لکه فنجان قهوه

نقاشی های زیبا با لکه فنجان قهوه

نقاشی های زیبا با لکه فنجان قهوه

نقاشی های زیبا با لکه فنجان قهوه

نقاشی های زیبا با لکه فنجان قهوه

نقاشی های زیبا با لکه فنجان قهوه

نقاشی های زیبا با لکه فنجان قهوه

نقاشی های زیبا با لکه فنجان قهوه

نقاشی های زیبا با لکه فنجان قهوه

 

مطالب مشابه را ببینید!