باور میکنید این دختر 24 ساله باشد؟! +عکس

این بیماری ناشناخته کە از سن چهار سالگی این دختر بیست ساله بە آن دچار شده و جلوی رشد او را گرفته است. او همچنان دندانهای شیریش را دارد و قادر بە راه رفتن نیست. وی نیازمند نگهداری پدر و مادرش می باشد

 بروک نام دختری است کە نزدیک بە پانزده سال است هیچ گونه رشدی نداشته است. 

این بیماری ناشناخته کە از سن چهار سالگی این دختر بیست ساله بە آن دچار شده و جلوی رشد او را گرفته است. او همچنان دندانهای شیریش را دارد و قادر بە راه رفتن نیست. وی نیازمند نگهداری پدر و مادرش می باشد.

دختر کوچک

دانشمندان سبب این امر را یک جهش ژنتیکی میدانند کە در روند رشد او تاثیر گذار بوده است. او تا کنون مورد ۷ عمل جراحی قرار گرفته است و در یکی از این جراحی ها در سن ۴ سالگی بە مدت ۱۴ روز در کما بود. مادر او میگوید : بروک را همانگونه کە هست دوست دارم و زمانیکه کسی در مورد او سوال میکند و سنش را میپرسد من واقعیت را نمیگویم.

 
 
مطالب مشابه را ببینید!