باور می کنید ما اینجا باشیم؟؟! +تصاویر

باور می کنید ما اینجا باشیم؟؟! +تصاویر

همه ما بر روی کره زمین زدگی می کنیم.شاید فکر کنیم که کره زمین بسیار بزرگ است.همچنین شاید فکر کنیم ستاره ای بزرگتر از خورشید وجود نداشته باشد.اما با دیدن عکسهای زیر به قدرت بی انتهای خداوند پی خواهیم برد.

کره زمین

نوشته های مشابه