جدال فیل با کفتارها (7 عکس)

جدال فیل با کفتارها (7 عکس)

در این تصاویر گویا بچه فیل مورد هجوم کفتارها واقع شده که فیل مادر با فداکاری از بچه خودش مراقبت می کند و با کفتارها می جنگد.

جدال فیل با کفتارها

جدال فیل با کفتارها

جدال فیل با کفتارها

جدال فیل با کفتارها

جدال فیل با کفتارها

جدال فیل با کفتارها

جدال فیل با کفتارها

 

مطالب مشابه را ببینید!