بازیکن استقلال در حال قلیان کشیدن

ویسنته آرزه هافبک بولیویایی استقلال و دوستانش در حال کشیدن قلیان در خارج از کشور

یازیکن استقلال

نوشته های مشابه