اولین مراسم ازدواج در قطب شمال(8عکس)

اولین مراسم ازدواج در قطب شمال

این زوج مراسم عروسی خود را در سرمای منفی 30 درجه قطب شمال برگذار کردند.

اولین مراسم ازدواج در قطب شمال

اولین مراسم ازدواج در قطب شمال

عروسی در قطب شمال

عروسی در قطب شمال

عروسی عجیب

عروسی عجیب

مراسم ازدواج در قطب

مراسم ازدواج در قطب

ازدواج عجیب در قطب شمال

ازدواج عجیب در قطب شمال

عروسی دیدنی

عروسی دیدنی

ازدواج در قطب شمال

ازدواج عجیب

مطالب مشابه را ببینید!