تفریح و سرخوشی بیش از حد کیت میدلتون و همسرش+عکس

بعد از چندین روز مسافرت و تفریح این بار شاهزاده ولیام  و کیت میدلتون به جزایر تووالو در اقیانوس آرام سفر کردند و با محلی ها رقصیدند.

کیت میدلتون و شاهزاده

کیت میدلتون و شاهزاده

کیت میدلتون و شاهزاده

مطالب مشابه را ببینید!