پدر آلمانی به دوست پسر دخترش رحم نکرد!

دپدر آلماني از ترس سوء استفاده جنسي ،دوست پسر17 ساله دخترش را منفجر كرد.

 خبر حوادث

جام نیوز؛ سخنگوی پليس آلمان گفت كه پدر اين دختر روز دوشنبه ظهر تعادل رواني خود را از دست داده بوده و با عصبانيت تمام خود را به آپارتمان دوست پسر دخترش وارد شده و گازولين را در تمام سطح اتاق او ريخته است.در ادامه گازولين تبخير شده و با يك جرقه باعث ايجاد يك انفجار عظيم در آپارتمان او شده بطوريكه پسرك 17 ساله را از طبقه 4 به پائين پرت كرده و باعث مرگ وي شده است.

اشپیگل؛ در طي اين انفجار ،پدر دخترك نيز به شدت زخمي شده و در حال حاضر در شرايط كما بسر مي برد.در ادامه بنا به گفته اطرافيان،علت اين عمل هولناك اين پدر آلماني، ترس از سوء استفاده جنسي از دخترش توسط مفتول 17 ساله بوده است./جام نیوز

مطالب مشابه را ببینید!