عکس وزیر آموزش پرورش و دخترش

شفاف – تصویر ذیل متعلق به حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش و فرزندش در سال 86 است.

دختر حاجی بابایی
دختر حاجی بابایی
مطالب مشابه را ببینید!