پوشش عجیب هایدی کلوم در یک جشنواره

پوشش عجیب خانم هایدی کلوم Heidi Klum را که به لباس های فرعون مصر شباهت دارد را مشاهده م کنید.

هایدی کلم

هایدی کلم

هایدی کلم, لباس عجیب

نوشته های مشابه