راهنمایی مدیران برای استخدام نیروی جدید(طنز)

طنز آجر

برای اینکه تشخیص دهید کارمندان جديد را بهتر است در کدام بخش به کار بگماريد، می توانيد به ترتيب زير عمل کنيد:

400عدد آجر در اتاقی بگذاريد و کارمندان جديد را به آن اتاق هدايت نماييد. آنها را ترک کنيد و بعد از 6 ساعت بازگرديد. سپس موقعيت ها را تجزيه و تحليل کنيد:

– اگر دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش حسابداری بگذاريد.

– اگر از نو (برای بار دوم) دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش مميزی بگذاريد.

– اگر همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند، آنها را در بخش مهندسی بگذاريد.

– اگر آجرها را به طرزی فوق العاده مرتب کرده اند، آنها را در بخش برنامه ريزی بگذاريد.

– اگر آجرها را به يکديگر پرتاب می کنند، آنها را در بخش اداری بگذاريد.

– اگر در حال چرت زدن هستند، آنها را در بخش حراست بگذاريد.

– اگر آجرها را تکه تکه کرده اند، آنها را در قسمت فناوری اطلاعات بگذاريد

-اگر بيکار نشسته اند، آنها را در قسمت نيروي انساني بگذاريد.

– اگر سعی می کنند آجرها ترکيب های مختلفی داشته باشند و مدام جستجوی بيشتری می کنند و هنوز يک آجر هم تکان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذاريد.

– اگر اتاق را ترک کرده اند، آنها را در قسمت بازاريابی بگذاريد.

– اگر به بيرون پنچره خيره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ريزی استراتژيک بگذاريد.

– اگر بدون هيچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها با يکديگر در حال حرف زدن هستند، به آنها تبريک بگوييد و آنها را در قسمت مديريت قرار دهيد.

مطالب مشابه را ببینید!