شيوع ايدز در ايران بين 11 تا 13 سال!!

بیماری ایدز

 

در استانه ي روز جهاني ايدز راديوفردا سعي كرد در شرايط قحطي سوژه و تكراري بودن بسياري از سوژه هاي خود عليه نظام متوسل به ” ايدز ” شود تا به كمك ويروس HIV حقوق بشر در ايران را زير سوال ببرد !
به همين جهت از آنجايي كه اين گزارش خيلي طنز بود ، گزارش راديوديروز هم طبيعتا كمي طنز شده است !
طي اين گزارش كه از سوي راديوفردا پخش شد ، به استناد يك آمار جديد گفته شد كه آمار شيوع ايدز در ايران به سنين پايين تر و بين ۱۱ تا ۱۳ سال رسيده است . سپس اقاي كارشناس راديوفردا گفت اين نشان مي دهد كه احتمالا زياد از طريق انتقال از مادر اين شيوع رخ داده است .
در ادامه ي گزارش اقاي كارشناس مدعي شد اين افزايش انتقال از مادر نشان از عدم كنترل ايدز و عدم آموزش همگاني ايدز در ايران است . ( البته راديوفردا و كارشناس محترمش گويا فراموش كرده اند كه اگر عدم كنترل صحيح در مورد مادران اين فرزندان كه ۱۱ تا ۱۳ سال سن دارند مطرح باشد مربوط به دوران اصلاحات است و نه امروز ! چرا كه عدم كنترل در آن زمان منجر به انتقال از مادران به اين فرزندان كه اكنون ۱۳ ساله اند شده است ! و لذا اگر راديوفردا حواسش جمع بود شايد به دولت اصلاحات هرگز چنين جسارتي نمي كرد ! )
از سوي ديگر اين رسانه ي آمريكايي كه تنها هدفش حمله به نظام به هر بهانه ايست ، اين گونه نتيجه گرفت كه از آنجايي كه حق اوليه ي هر انساني سلامتي است ، پس شيوع ايدز در ايران نشانه ي نقض حقوق بشر است ! ( كه البته راديوفردا دولت اصلاحات را غير مستقيم و ناخواسته متهم به نقض حقوق بشر كرده است ! )
البته راديوفردا اشاره اي به آمار ايدز در آمريكا كه قابل مقايسه با كشورمان نيست نكرد و نگفت كه ايدز در آمريكا هم نقض حقوق بشر است يا فقط در ايران ؟!!

مطالب مشابه را ببینید!