مجله تاپ‌ناز‌

عکس پروفایل I Love You آی لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی

یکی از زیباترین جملاتی که یک مرد یا زن عاشق باید هر روز به همسرش بگوید جمله “دوستت دارم” است. می توانید عکس های عاشقانه با موضوع دوستت دارم را برای همسر خود بفرستید. در اینجا مجموعه ای از عکس نوشته های انگلیسی I Love You یا آی لاو یو به معنی دوستت دارم به زبان انگلیسی را آماده کرده ایم که می توانید برای همسر و عشق خود بفرستید.

عکس نوشته و عکس پروفایل I Love You

مجموعه عکس نوشته من دوستت دام به زبان انگلیسی یا آی لاو یو عکس عاشقانه

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!

عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

–Anonymous

For, you see, each day I love you more, Today more than yesterday and less than tomorrow.

هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

–Rosemonde Gerard

Paradise is always where love dwells.

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

–Jean Paul F. Richter

You’re nothing short of my everything.

تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

–Ralph Block

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.

تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

–Anonymous

if i has to choose between loving you, and breathing. I would use my last breath to say I LOVE YOU.

اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن؛ از آخرین نفسم استفاده می کنم تا بهت بگویم دوستت دارم
Dani B

مطلب مشابه: جملات کمیاب عاشقانه انگلیسی (متن احساسی برای عشق با ترجمه)

عکس پروفایل I Love You ای لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی

عکس پروفایل آی لاو یو برای عشق

It’s so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love, But it’s not always easy, To recognize Love, Even when we hold it…. In our hands

آسان است است فکردن به عشق، صحبت از عشق، خواستنِ عشق اما اصلا آسان نیست تشخیص دادن عشق، حتی وقتی گویی عشق را نگه داشته ایم … در دستانمان

–Jaka

I care for you

من مراقبتم
I love you too

من دوست دارم
you are my world

تو دنیای منی
you are my life

تو زندگی منی
so glad that your

خیلی خوشحالم که تو
my lovely wife
همسر دوست داشتنی منی

عکس پروفایل I Love You ای لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی

عکس نوشته من دوستت دارم به زبان انگلیسی

We can do no great things; only small things with great love.

ما کارهای بزرگ را نمی توانیم انجام دهیم؛ تنها کارهای کوچک را با عشق زیاد انجام می دهیم

–Mother Teresa

عکس پروفایل I Love You ای لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی

عکس پروفایل با موضوع عاشقانه و دوستت دارم

The surest sign of being in love is when the toughest thing to do is utter good bye!

بهترین نشانه برای اینکه عشقت واقعی هست یا نه این است که سخت ترین کار برایت خداحافظی دائمی باشد

–Anonymous

عکس پروفایل I Love You ای لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی

عکس پروفایل I Love You

Even if I spent the whole day with you, I will miss you the second you leave … I love you my love!
حتی اگر تمام روزم را با تو باشم، همان ثانیه ای که بروی دلم برایت تنگ می شود … دوستت دارم عشق من!

عکس پروفایل I Love You ای لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی

عکس نوشته دار خارجی آی لاو یو

I don’t care if you’re sick. I’ll kiss you because you’re worth catching a cold over … i love you
برایم مهم نیست که مریض باشی، تو را خواهم بوسید چون ارزش سرماخوردن را داری … دوستت دارم عزیزم!

عکس پروفایل I Love You ای لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی

عکس نوشته زیبای آی لاو یو انگلیسی

I love you very much, probably more than anybody could love another person
تو رو خیلی دوست دارم، احتمالا بیشتر از حدی که کسی بتونه شخص دیگه ای رو دوست داشته باشه

عکس پروفایل I Love You ای لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی

عکس نوشته من دوستت دارم

If I tell you I love you, can I keep you forever?
اگه بهت بگم دوستت دارم می تونم برای همیشه داشته باشمت؟

عکس پروفایل I Love You ای لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی

عکس قلب قرمز و آی لاو یو

عکس پروفایل I Love You ای لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی

عکس پروفایل I Love You

عکس پروفایل I Love You ای لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی

عکس نوشته و عکس پروفایل من دوستت دارم

عکس پروفایل I Love You ای لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی

عکس نوشته I Love You برای همسر

عکس پروفایل I Love You ای لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی

عکس نوشته دوستت دارم عاشقانه

عکس پروفایل I Love You ای لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی

عکس پروفایل دوستت دارم به زبان انگلیسی

عکس پروفایل I Love You ای لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی

I LOVE YOU

عکس پروفایل I Love You ای لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی
عکس پروفایل I Love You ای لاو یو و عکس نوشته های من دوستت دارم انگلیسی

مطالب مشابه را ببینید!