عکسهای زیبا از هتل یخی در کانادا

15 هزار تن برف و 500 هزار تن یخ این هتل زیبا را تشکیل می دهد.

هتل یخی

117 Ice Hotel in Canada (24 photos)

215 Ice Hotel in Canada (24 photos)

314 Ice Hotel in Canada (24 photos)

414 Ice Hotel in Canada (24 photos)

57 Ice Hotel in Canada (24 photos)

65 Ice Hotel in Canada (24 photos)

75 Ice Hotel in Canada (24 photos)

85 Ice Hotel in Canada (24 photos)

95 Ice Hotel in Canada (24 photos)

105 Ice Hotel in Canada (24 photos)

118 Ice Hotel in Canada (24 photos)

124 Ice Hotel in Canada (24 photos)

134 Ice Hotel in Canada (24 photos)

143 Ice Hotel in Canada (24 photos)

153 Ice Hotel in Canada (24 photos)

163 Ice Hotel in Canada (24 photos)

173 Ice Hotel in Canada (24 photos)

182 Ice Hotel in Canada (24 photos)

192 Ice Hotel in Canada (24 photos)

202 Ice Hotel in Canada (24 photos)

216 Ice Hotel in Canada (24 photos)

222 Ice Hotel in Canada (24 photos)

231 Ice Hotel in Canada (24 photos)

نوشته های مشابه