اختلاف سنی مناسب در ازدواج

ازدواج

بر اساس تحقیقات بررسی شده، فاصله سنی مناسب بین دختر و پسر بیش از ۳ سال و کمتر از ۵ سال است.

در فاصله سنی در نظر گرفته شده، پیش از آن که پایین بودن سن ازدواج زنان مد نظر باشد، بالا بودن سن ازدواج مردان در نظر گرفته شده است. علت این امر پیش از هر چیز به وضع اشتغال و وضع اقتصادی مردان در هنگام ازدواج، مربوط می شود که قبل از سنین ۲۵ تا ۲۹ سال، کمتر امکان پذیر است.

تمایل به ازدواج با همسر هم سن یا با یک سال فاصله، تقریباً بین ده درصد از پاسخ گویان وجود داشته است.

تمایل به ازدواج با همسر دارای فاصله سنی زیاد (بالای پنج سال) بین ۴۰ إلی ۵۰ درصد افراد وجود داشته است. این نکته نشان دهنده گرایش های سنتی در ازدواج است. این نگرش با توجه به مسئله جمعیت شناسی تنگنای ازدواج، می تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد.

مطالب مشابه را ببینید!