مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب لیوان؛ معنی دیدن لیوان در خواب و تعابیر لیوان در خواب

تعبیر خواب لیوان

در این مطلب در مورد تعبیر خواب لیوان می خوانیم و دیدگاه تعبیرگران مشهور خواب در مورد تعبیر خواب لیوان را می خوانیم.

دیدن لیوان در خواب از دیدگاه معبران دارای تعابیر مختلفی است و می توانید با توجه به جزییاتی که مشاهده کرده اید خواب خود را تفسیر کنید.

تعبیر خواب لیوان

دیدن اشیاء مختلف در خواب می توانند تعابیر مختلف داشته باشند و هر کدام بر زندگی خواب بیننده تاثیر دارند. در ادامه تعابیر خواب لیوان را می خوانید.

  • خالد بن علی بن محد العنبری 

تعبیر خواب لیوان بیانگر خدمتکار و زن است.
دیدن لیوان پر در عالم رویا نشانه زن حامله می باشد.

  • سرزمین رویا ها 

تعبیر خواب لیوان بیانگر شانس برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببینید که به همراه زنی است که لیوان می فروشد بیانگر بدست آوردن خوشبختی استثنائی برای خواب بیننده می باشد.
دیدن لیوان کثیف در عالم رویا بیانگر کاری دلپذیر و دریافت خبرهای خوب برای بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب به شما لیوان هدیه دهد بیانگر تولد نوزاد است.
اگر فردی سیاستمدار و معامله گر در خواب ببیند که لیوانی را می شکند بیانگر این است که در کارهایش منفعت زیادی نصیب وی می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که آب لیوان روی لباسش می ریزد بیانگر مرگ یکی از آشنایان خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که آب لیوانی می ریزد بیانگر مرگ بچه ای در آشنایان بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب ببیند که یک لیوان شراب می ریزد بیانگر دریافت خبرهای خوش برای بیننده خواب است.
نوشیدن لیوانی پر از آب در عالم رویا بیانگر این است که سلامتی فرزندان خواب بیننده تضمین می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که یک لیوان آب می نوشد بیانگر این است که بیننده خواب به زودی ازدواج خواهد کرد.
اگر فردی در خواب مشاهده کند که لیوانی خالی را می شکند بیانگر مرگ یک زن در اطرافیانش است.

 

  • خالد اصفهانی 

شکستن لیوان بلوری در عالم رویا بیانگر این است که بیننده خواب این روزها مشغول فخر فروشی و خودنمایی است.
اگر فردی در خواب لیوان بلوری را در دست افراد دیگر شکسته ببیند بیانگر این است که خواب بیننده به تیپ یا زندگی اطرافیان نزدیکش حسادت می ورزد.

  • منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن لیوان در عالم رویا بیانگر فردی است که خواب بیننده با وی مشورت می کند و از او کمک می خواهد و آن فرد در شرایط سخت نیاز بیننده خواب را برطرف می سازد.
تعبیر خواب لیوان بلور صاف و روشن بیانگر بدست آوردن خوشبختی و کامروائی برای خواب بیننده می باشد.
اگر مرد جوانی در خواب مشاهده کند که لیوانی از بلور روشن و تراش دار و صاف در دست دارد با زن دلخواهش ازدواج خواهد کرد و آن زن مصاحب وی خواهد بود و به نیازهایش پاسخ می دهد.
اگر دختر دم بختی در خواب ببیند که از لیوانی بلور و صاف آب خوش گواری می نوشد بیانگر این است که با مرد دلخواهش ازدواج می کند و آن مرد مصاحب وی خواهد بود و به همه نیازهایش پاسخ می دهد.

اگر فردی در خواب ببیند که لیوانی فلزی و کوچک در دست دارد تنگ روزی می شود و در معاش وی نیز مضیقه می افتد.
اگر فردی در خواب ببیند که لیوانی خوش رنگ و بزرگ دارد بیانگر این است که معاش وی تامین می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که با کاسه یا لیوانی آب می خورد نماد این است که در جشنی عیش آمیز و عشرت آور شرکت می کند که این جشن و سرور به بیننده خواب تعلق ندارد و مانند مهمان از آن سهم می برد.
اگر فردی در خواب ببیند که کسی در مقابل وی با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می خورد بیانگر این است که خواب بیننده مجذوب کاری می شود که فکر می کند انجام دادن آن کار برایش سودآور است.
اگر فردی در خواب ببیند که لیوانش را شکست بیانگر این است که مصاحب و دوست خوبی را از دست می دهد یا بین خواب بیننده و همسرش اختلاف می افتد.

مطالب مشابه را ببینید!