مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب قبرستان و تعبیر خواب دیدن قبر از دید معبران غربی و اسلامی

تعبیر خواب قبرستان

تعبیر خواب قبرستان و قبر از دیدگاه معبرین غربی و اسلامی تفاوت دارد و اگر شما خواب قبرستان را دیده اید می توانید با توجه به جزییاتی که در خواب دیده اید خواب خودتان را براحتی تعبیر کنید.

تعبیر خواب قبرستان چیست؟

مشاهده خواب مکان های مختلف یکی از انواع خواب های رایج می باشد که هر یک از این مکان ها در خواب دارای تعابیر مختلفی هستند.

دیدن قبرستان در خواب دارای چه تعبیری است ؟

ابن سیرین 

دیدن قبرستان در خواب همنشینی و ارتباط داشتن با افراد جاهل و نادان است که این افراد دنیا و دین خود را بر اثر فساد و پوچی از بین برده اند.

ابراهیم کرمانی 

تعبیر خواب رفتن به قبرستان نشانه دلداری دادن اهل زندان و افرادی که در زندگی خود دچار تنگنا و مضیقه شده اند می باشد.

امام جعفر صادق 

تعبیر خواب قبرستان بر ۳ وجه زیر است :

  • زندان
  • محنت
  • غم

اگر فردی در خواب ببیند که قبرستان ساخته است بیانگر این است که خواب بیننده برای توشه آخرت خود تلاش و کوشش می کند.

آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که در قبرستانی سرسبز و زیبا است نشانه این است که خبر سلامتی فردی را می شود که آن فرد از زنده ماندنش قطع امید شده بود همچنین دیدن این خواب بیانگر این است که بیننده خواب مالک زمین هایی می شود که دیگران آن زمین ها را به زور اشغال کرده بودند.
تعبیر مشاهده قبرستان پر از بوته های خار و متروک در خواب نشانه این است که خواب بیننده عمر طولانی خواهد داشت و مرگ همه نزدیکان و عزیزان خود را می بیند و در دوران پیری فردی بیگانه از وی مراقبت خواهد کرد.
اگر فردی جوان در خواب ببیند که از خیابان قبرستانی که سکوت مرگباری آن را احاطه کرده عبور می کند بیانگر این است که خواب بیننده با عشق و محبت دوستانش مواجه می شود.

اگر عروسی در خواب ببیند که در هنگام ازدواجش از قبرستانی عبور می کند بیانگر این است که همسرش را در اثر تصادف از دست می دهد.
اگر مادری در خواب ببیند که به قبرستان رفته و گل های تازه ای را با خود می برد بیانگر این است که وی آرزومند سلامت و پایداری خانواده اش است.
اگر زن بیوه ای در خواب ببیند که در هنگام شب وارد قبرستان شده بیانگر این است که لباس عزایش را از تنش در می آورد و لباس عروسی بر تنش می کند.
اگر فردی مسن در خواب قبرستان را ببیند بیانگر این است که به سفری می رود که این سفر برای وی توام با آرامش و آسودگی است.
اگر فردی در خواب ببیند که کودکان در قبرستان دنبال پروانه می روند و گل ها را می چینند بیانگر این است که هیچ عزیزی را از دست نخواهد داد و عزادار نمی شود.

در این مطلب تعبیر خواب قبر را خواندید و امیدواریم به شما کمک کرده باشد که با تعبیر خواب خود آشنا شده باشید.

تعبیر خواب قبرستان از دید شیخ طوسی

تعبیر خواب رفتن به سر قبر: اگر دیدی که بالای سر قبری رفتی و نشستی اما فاتحه نخواندی دلیل بر اینکه فردی میخواهد برایتان دردسر فراهم نماید و یا اینکه قصد دارید به کاری خطرناک دست بزنید.

سایر تعابیر

تعبیر خواب قبرستان بقیع: رفتن به قبرستان بقیع از دیدگاه جمعی از معبران نشانه ی ان است که بزودی اتفاقات و یا خبرهای خیر و خوبی بدست شما خواهد رسید که طبق این اخبار زندگی شما روبه بهبود خواهد رفت.

تعبیر خواب گریه کردن در قبرستان و بر سر قبر: خوب نیست . اگر بر سر قبر دیدید که به حال خود گریه می کنید کسب و کارتان خوب خواهد شد .

تعبیر خواب قبرستان از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زیارت اهل قبور: دلداری اهل زندان (کسانی که در زندگی خود دچار مضیقه و تنگنا شده‌اند) است.

اگر ببینی لباس قبرکنان را پوشیده‌ای، یعنی به خدمت مردی پست و کوته‌فکر مشغول می‌شوی.

تعبیر خواب رفتن به قبرستان: نشانه ی آن است که برای موفقیت در برنامه ها و اهداف خود،خشنود خواهید شد.

حتما بخوانید : تعبیر خواب مرده؛ دیدن خواب مرده چه معنایی می دهد ایا خوب است یا بد؟

مطالب مشابه را ببینید!