تست هوش ستاره ها و اعداد

تست هوش ستاره ها و اعداد

تست هوش, سنجش هوش

صبر کنید برای دیدن پاسخ عجله نکنید!
*

*
*

*

*

*

پاسخ :
پاسخ عدد 7 است
همانطور که در شکل بالا مشاهده می نمایید در هر ستاره عددی که در مرکز قرار گرفته اند برابر اختلاف اعداد زوج و اعداد فردی است که در گوشه های ستاره قرار گرفته است.
منبع:yadbegir.com

مطالب مشابه را ببینید!