تست هوش : عدد صحیح را بیابید!

تست هوش : عدد صحیح را بیابید!

با توجه به شکل زیر سعی کنید در کمترین زمان ممکن بگویید به جای علامت سئوال چه عددی باید قرار گیرد؟

تست هوش

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ:

پاسخ عدد 6 است چون مجموع اعداد هر ستون می شود 15 و ستون وسط هم با تبعیت از همین قانون 6 واحد دیگر نیاز دارد تا به 15 برسد!

نوشته های مشابه