تست هوش : عدد را پیدا کنید

تست هوش اعداد

تست هوش : عدد را پیدا کنید

در این سری های اعداد دقت کنید بگویید بعد از آخرین سطر چه عددی باید جایگزین شود

۱

۱۱

۲۱

۱۲۱۱

۱۱۱۲۲۱

۳۱۲۲۱۱

۱۳۱۱۲۲۲۱

پاسخ را در پایین صفحه مشاهده کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ:

راهنمایی: قبل از این که پاسخ را ببینید توجه داشته باشید که در هر سطر باید به اعداد به صورت سری اعداد نگاه کنید با این راهنمایی شاید خودتان بتوانید جواب را پیدا کنید!

با توجه در اعداد بالا متوجه می شود هر سطر سطر قبل از خود را توصیف می کند در توصیف سطر اول که در سطر دوم می آید به این شکل است: یک عدد یک! حال اگر بخواهیم آنرا به صورت عددی بیان کنیم می شود ۱۱ و در سطر سوم باید همین عدد را توصیف کنیم می شود دو عدد یک یا ۲۱ و در سطر بعد توصیف سری ۲۱ می شود یک عدد دو یک عدد یک یعنی ۱۲۱۱ و به همین ترتیب ادامه می بابد

۱۱۱۳۲۱۳۲۱۱

مطالب مشابه را ببینید!