تست هوش : عدد بی ربط کدام است؟

تست هوش : عدد بی ربط کدام است؟

تست هوش

پاسخ:

در بیضی اول عدد58 و در بیضی دوم 86 ربطی به اعداد دیگر ندارد چون در بیضی اول همه اعداد مضربی از 8 هستند و در بیضی دوم همه اعداد مضربی از 7 هستند.

نوشته های مشابه