چرا بعضی ها چپ دست می شوند؟

چپ دست
چپ دست

چپ دست بودن نتیجه عملکرد ژن‎‌ها و محیط است. مردها ۵۰ درصد بیشتر از زن‌ها چپ دستند و چپ دستی در ۱۷ درصد دوقلوها«در مقایسه با ۱۰ درصد مردم عادی» دیده می‌شود. حتی یک نظریه هست که می‌گوید افراد چپ دست همگی دوقلو بوده‌اند اما قل راست دستشان در مرحله جنینی از بین رفته است. 

دکه تسلط نیمکره‌های مغز هم در چپ دست وبدن بی تاثیر نباشد. بیشتر افراد راست دستند و نیمکره چپ مغزشان روی قابلیت‌های زبانی کنبه نظر می‌آیترل دارد و این موضوع در بیشتر افراد چپ دست برعکس است. البته در بعضی از افرد چپ دست همان نیمکره چپ یا هر دو نیمکره زبان را کنترل می‌کنند.

پایه و اساس ژنتیکی چپ دست شدن بسیار پیچیده است. حتی اگر هر دو والدین چپ دست باشند تنها ۲۶ درصد امکان دارد که کودک چپ دست بیاید. داشتن ژن «LRRTMI» بخت چپ دست شدن به رشد و نمود در مرحله جنینی و پس از تولد هم بستگی دارد. سطح هورمون‌ها تستوستورن یا استروژن در طول بارداری، و اولین تجربه‌ها در گرفتن و پرتاب اشیا می‌توانند. بر این امر تاثیر بگذارند و در نهایت، آسیب دیدن دست راست هم افراد را چپ دست می‌کند

مطالب مشابه را ببینید!