عکسهای سقوط شهاب سنگ در روسیه

در سقوط شهاب سنگ در یکی از شهرهای شرق روسیه نزدیک به یک هزار نفر زخمی شدند. برخورد این شهاب سنگ با جو زمین با شکسته شدن دیوار صوتی همراه بود که باعث شکسته شدن شیشه ساختمان ها شد. علاوه بر این فرود آمدن قطعات شهاب سنگ بر روی زمین، خسارت هایی را به دنبال داشتند.

سقوط شهاب سنگ
سقوط شهاب سنگ

سقوط شهاب سنگ
سقوط شهاب سنگ
سقوط شهاب سنگ
سقوط شهاب سنگ
سقوط شهاب سنگ
سقوط شهاب سنگ
سقوط شهاب سنگ
سقوط شهاب سنگ
سقوط شهاب سنگ
سقوط شهاب سنگ
سقوط شهاب سنگ
سقوط شهاب سنگ
سقوط شهاب سنگ
سقوط شهاب سنگ
سقوط شهاب سنگ
سقوط شهاب سنگ
مطالب مشابه را ببینید!