عکس قدیمی از پهلوان تختی و محمدعلی فردین

آقایان تختی، زندی و فردین را در کنار هم مشاهده می کنید.

فردین و تختی

نوشته های مشابه