باور می کنید این عکس ها نقاشی خودکار باشد! +عکس

این نقاشی های زیبا و فوق العاده طبیعی را هنرمند لندنی جیمز میلن با خودکار کشیده است.

هر کدام از این نقاشی ها بیش از 100 ساعت وقت می برد و تصور کنید که فقط با یک خط خوردگی ساده و اشتباه در طراحی نابود می شوند.

نقاشی جالب و دیدنی
نقاشی جالب و دیدنی

نقاشی جالب و دیدنی
نقاشی جالب و دیدنی
نقاشی جالب و دیدنی
نقاشی جالب و دیدنی
نقاشی جالب و دیدنی
نقاشی جالب و دیدنی
نقاشی با خودکار
نقاشی با خودکار
نقاشی جالب و دیدنی
نقاشی جالب و دیدنی
نقاشی طبیعی
نقاشی طبیعی
نقاشی طبیعی
نقاشی طبیعی
نقاشی طبیعی
نقاشی طبیعی
نقاشی طبیعی
نقاشی طبیعی
نقاشی طبیعی
نقاشی طبیعی
نقاشی جالب با خوکار
نقاشی جالب با خوکار
نقاشی جالب با خوکار
نقاشی جالب با خوکار
نقاشی طبیعی
نقاشی طبیعی
نقاشی جالب با خوکار
نقاشی جالب با خوکار
نقاشی جالب با خوکار
نقاشی جالب با خوکار
نقاشی با خودکار
نقاشی با خودکار

pendrawing18

نقاشی با خودکار
نقاشی با خودکار
نقاشی با خودکار
نقاشی با خودکار

مطالب مشابه را ببینید!