عکسی از خواهر محمدرضا پهلوی و پرستار میمونهایش

تصویری از شمس پهلوی را در کنار پرستار مخصوص میمونهایش مشاهده می کنید.

شمس پهلوی

مطالب مشابه را ببینید!