مطلب حذف شده

تحریک یکدیگر بطور همزمان می شوند.

مطلب حذف شده

نوشته های مشابه