عکسی از 1 تومانی و 5 تومانی زمان ناصرالدین شاه

یک تومانی و 5 تومانی زمان ناصرالدین شاه که به صورت اسکناس است را مشاهده می کنید.

یک تومانی ناصرالدین شاه

اسکناس 5 تومانی

نوشته های مشابه