باورتان می شود این مار پیتون کیک باشد؟+عکس

آقای فرانسیسکا برای دختر یک کیک به شکل مار پیتون سفارش داد.

این کیک شبیه به یک مار پیتون برمه است.خیلی از شرکت کنندگان در جشن تولد از این کیک تعجب کردند و وحشت زده شدند.

مار پیتون

مار پیتون

مار پیتون

مار پیتون

کیک ماری

مار پیتون

کیک ماری

مطالب مشابه را ببینید!