تیپ عجیب خانم برای حمایت از محیط زیست

این خانم نماینده لباس خود را با هویج های به عمل آمده از باغچه خانه اش تزیین کرده است.

خانم نماینده

نوشته های مشابه