تست هوش تصویری

جای علامت سلامت کدام گزینه را می گذارید؟

تست هوش
تست هوش

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب هم گزینه D میشد مهره های سیاه از 4 شروع شده و هر بار یکی به اونها اضافه می شود

مطالب مشابه را ببینید!