عدد مناسب را پیدا کنید (تست هوش)

عدد مناسب را پیدا کنید (تست هوش)

تست هوش, تست اعداد, تست هوش تصویری, عکس تست هوش

.

.

.

.

..

تست هوش

.

.

.

.

..

.

.

در تصوير معماي عدد مناسب

ما در هر رديف يك دايره در مركز داريم

كه  عدد داخل آن برابر است با  حاصل جمع اعداد داخل

دايره هاي اطراف (چپ و راست) دايره مركزي تقسيم بر2

گزينه جواب مورد نظر ما

6

ميشود.

نوشته های مشابه