تشکر کردن جالب از پدر و مادر+عکس

این جوان با رفتن به کشورهای مختلف همچنان به یاد پدر و مادرش بوده است و نوشته هایی را برای قدردانی از پدرومادرش در دست دارد که در تمام عکس های یک جمله می سازد.

نوشته های مشابه