این بهترین پدر دنیاست!! +عکس

عکاس آمریکایی دیو انگلدو با خلاقیتش عکس هایی زیبایی از خودش و دخترش گرفته که آنها را به شهرت جهانی رسانده است.

در این عکس او دختر کوچک و زیبایش را به انجام کارهای سخت و خطرناک تشویق می کند.البته بیشتر عکس ها به وسیله فتوشاپ ویرایش شده اند.در بیشتر این عکس ها جمله “بهترین پدر دنیا” را مشاهده می کنید.

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

پدر و دختر

مطالب مشابه را ببینید!