این پسر عجیب ترین دست و پاها را دارد +تصاویر

پسر بچه ای بخاطر یک بیماری نادر ژنتیکی دارای بیست و پنج انگشت می باشد.
به گزارش روزگارنو،پاهای آرپان پسر چهار ساله هندی انگشت دارد و دستانش نیز انگشت. خانواده این کودک توانایی مالی برای جراحی این کودک را ندارند.
تولد نوزدان با بیش از انگشت های معمول و متداول دست و پا پدیده ای عجیب است اما عجیب تر این است که این کودک از تمام انگشتان دست و پاهایش به راحتی استفاده می کند و حتی انگشت های اضافی هم برای وی کاربرد دارند.
بنا بر این گزارش، آرپان به دلیل وضعیت خاصش در شهر بوپال مشهور است و عکس هایش بر در و دیوار این شهر خودنمایی می کند.
پسر عجیب
پسر عجیب
پسر عجیب
پسر عجیب
پسر عجیب
پسر عجیب
پسر عجیب
مطالب مشابه را ببینید!