مجله تاپ‌ناز‌

آخرین عکس محمدرضا پهلوی قبل از فوت

این عکس آخرین تصویر محمدرضا پهلوی می باشد که قبل از فوت کردنش یک عکاسی فرانسوی گرفته است.

محمدرضا پهلوی

مطالب مشابه را ببینید!