تخفیف های بیمه شخص ثالث تغییر کرد و کمتر شد

تخفیف های بیمه شخص ثالث تغییر کرد و کمتر شد

تخفیف های نرخ بیمه شخص ثالث دیگر مانند قبل هر سال 10 درصد نیست و به 5 درصد کاهش یافته است ولی در عوض یکی سری امتیازات به آن اضافه شده است.

تغییرات در تخفیف های بیمه شخص ثالث

براساس ماده 6 آیین نامه جدید تخفیف عدم خسارت سالانه از 10 درصد به 5 درصد کاهش یافته و حداکثر تخفیف همان 70 درصد خواهد بود که در یک دوره 14 ساله به حداکثر تخفیف می رسد.
روز سه شنبه (17 بهمن ماه) تخفیف های عدم خسارت بیمه ثالث تغییر کرد. این تغییرات براساس آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث اعمال می شود. براساس ماده 6 آیین نامه جدید تخفیف عدم خسارت سالانه از 10 درصد به 5 درصد کاهش یافته و حداکثر تخفیف همان 70 درصد خواهد بود که در یک دوره 14 ساله به حداکثر تخفیف می رسد.

هر چند در نگاه اول این موضوع می تواند یک نکته منفی تلقی می شود اما باید خاطرنشان کرد بیمه ایران به منظور جلوگیری از ضرر و زیان مالکان دوره انتظاری را در نظر گرفته است تا قیمت بیمه افزایش پیدا نکند.

به عنوان مثال: تخفیف یک بیمه نامه با 5 سال تخفیف در آیین نامه قدیم 40 درصد بود که در آیین نامه جدید 3 سال دوره انتظار در نظر گرفته شده تا بیمه با 6 سال عدم خسارت تمدید شود. اما این آیین نامه جدید یک امتیاز ویژه نیز برای بیمه گذاران دارد.

در گذشته بیمه گذاران اعتراض داشتند که با یک بار خسارت نباید تمام تخفیفات سال های گذشته از بین برود. این دغدغه مردم در آیین نامه جدید بر طرف شده و از این پس در صورت خسارت تمام تخفیفات بیمه گذار به یک باره از بین نمی رود بلکه این کاهش تخفیفات پلکانی است.

مطالب مشابه را ببینید!