این عکس شما را گیج خواهد کرد!

لحظاتی به علامت + که در وسط دایره قرار دارد
خیره شوید . نقطه متحرک را پس از لحظاتی به رنگ سبز
خواهید دید.
حالا زمان بیشتری را بر روی علامت + تمرکز کنید پس
از لحظاتی نقاط صورتی آهسته آهسته ناپدید خواهد شد.

نتیجه :
عجیب اینجاست که هیچ نقطه سبزی در این عکس در کار نیست
و در واقع نقاط صورتی نیز ناپدید نمی شوند.
این دلیل محکمی است که بدانیم ما همیشه دنیای خارج
را آنگونه که هست نمی بینیم …..

مطالب مشابه را ببینید!