مجله تاپ‌ناز‌

سه خطای دید جالب و دیدنی

سه خطای دید جالب و دیدنی

خطای دید

عکس اول : سه مربع اول با وجود اینکه صاف هستند ولی کج به نظر می رسند.

خطای دید

عکس دو : با وجود اینکه مربع های رنگی همه در یک سطر و ستون هستند ولی موج دار به نظر می رسند.

خطای دید

عکس سه : در نگاه اول شاید خانم ها را با ستون اشتباه بگیرید…

مطالب مشابه را ببینید!