عکس تماشاگران بازی والیبال ایران و ایتالیا

عکس تماشاگران بازی والیبال ایران و ایتالیا

ایرانیان از نقاط مختلف ایتالیا برای دیدن بازی ایران به مدنا رفته بودند

والیبال ایران
والیبال ایران

والیبال ایران
والیبال ایران
والیبال ایران
والیبال ایران
والیبال ایران
والیبال ایران
والیبال ایران
والیبال ایران

نوشته های مشابه