کرایه این ماشین عروس شبی 8 میلیون است!!

کرایه این ماشین رولز رویس فانتوم در اصفهان یک شب ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان است.

ماشین عروس در اصفهان / رولز رویس فانتوم

ماشین عروس در اصفهان / رولز رویس فانتوم

ماشین عروس در اصفهان / رولز رویس فانتوم

ماشین عروس در اصفهان / رولز رویس فانتوم

ماشین عروس در اصفهان / رولز رویس فانتوم

نوشته های مشابه